23η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-7-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 336/2014)


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι προέκυψαν επείγουσες ανάγκες, για την κάλυψη των οποίων θα πρέπει να ενισχυθούν οι ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις