23η Πρόσκληση Δ.Σ. – Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017, ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
(Απόφαση Δ.Σ. 454/2017)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
(Απόφαση Δ.Σ. 455/2017)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου “Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας και κεντρικού Πεζοδρόμου Στ. Λάππα” (εισ.: Β. Ελευθερίου – Μ. Καρατσιώρη)
(Απόφαση Δ.Σ. 457/2017)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στην πρόσκληση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2017 του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πράσινο Ταμείο (αρ. πρωτ. 5182/9.10.2017), στον άξονα 2: Αστική Αναζωογόνηση 2017 του χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας και κεντρικού Πεζοδρόμου Στ. Λάππα» (εισ.: Β. Ανυφαντής)
(Απόφαση Δ.Σ. 458/2017)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του Δ.Ο.Π.Α.Κ έτους 2017 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
(Απόφαση Δ.Σ. 456/2017)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Δ.Σ. 452/2017)

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση κάλυψης από ίδιους πόρους του Δήμου Καρδίτσας, μέχρι και του ποσού των 379.759 €, για την υλοποίηση του έργου: “Ολοκληρωμένη αισθητική, περιβαλλοντική και βιοκλιματική αναβάθμιση κεντρικής Πλατείας και κεντρικού Πεζοδρόμου Καρδίτσας”
(Απόφαση Δ.Σ. 453/2017)