22η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017- ώρα 6.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
(Απόφαση Δ.Σ. 405/2017)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 529/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ της αστικής εταιρείας μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία “Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ν. Καρδίτσας – Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
(Απόφαση Δ.Σ.  406/2017)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχιση της απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Καρδίτσας και μετατροπής της σχέσης εργασίας τους από Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) σύμφωνα με το άρθρο 56 Ν. 4186/2013 “Διεύρυνση προστασίας των ΑμεΑ” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
(Απόφαση Δ.Σ. 407/2017)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
(Απόφαση Δ.Σ. 408/2017)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
(Απόφαση Δ.Σ. 409/2017)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Γ΄τριμήνου 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
(Απόφαση Δ.Σ. 410/2017)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης επίτευξης στόχων Γ΄τριμήνου 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
(Απόφαση Δ.Σ. 411/2017)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επιχορήγησης του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ) (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
(Απόφαση Δ.Σ. 412/2017)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση σε χρήμα της οφειλόμενης σε εργαζομένους παροχής γάλακτος των ετών 2012, 2013 & 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
(Απόφαση Δ.Σ. 413/2017)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Αργιθέας για την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αργιθέας (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)
(Απόφαση Δ.Σ. 414/2017)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάργηση έξι θέσεων κενωθέντων περιπτέρων στην Καρδίτσα και αποξήλωση κουβουκλίων (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Κων. Ψημμένος)
(Απόφαση Δ.Σ. 415/2017)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Αβέρωφ και Μ. Αλεξάνδρου στην Καρδίτσα (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Κων. Ψημμένος)
(Απόφαση Δ.Σ. 416/2017)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 417/2017)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ κατασκευής του έργου ”Συμπλήρωση ΦΟΠ στο 3ο χιλ. Καρδίτσας – Ρούσσου” (τροποποίηση της υπ’αριθμ. 73/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου) (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 418/2017)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ κατασκευής του έργου ”Επαύξηση ισχύος από 8 kVA σε 25 kVA της παροχής με αριθμό 41517268-01 στη διεύθυνση Καρδιτσομαγούλα” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 419/2017)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ κατασκευής του έργου ”Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αμπελικού” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 420/2017)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 421/2017)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αρτεσιανού” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 422/2017)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου ‘‘ Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 kVA με αριθμό 41603433-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης που βρίσκεται στη διεύθυνση Καστανιάς” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 423/2017)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου ”Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Καστανιάς” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 424/2017)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου ”Χορήγηση Φ.Ο.Π. στη διεύθυνση παιδική χαρά Αγ. Γεωργίου” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 425/2017)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου ”Χορήγηση Φ.Ο.Π. στη διεύθυνση παιδική χαρά Ραχούλας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 426/2017)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου ”Συμπλήρωση ΦΟΠ στον οικισμό Μούχα της Τ.Κ.Καστανιάς από οικία Μπολτσή Ιωάν. έως κας Μπολτσή Μαρίας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 427/2017)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου ”Συμπλήρωση ΦΟΠ στον παράπλευρο δρόμο των εργατικών κατοικιών” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 428/2017)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση ισχύος της σύμβασης του έργου “Κατασκευή βάθρου για την τοποθέτηση του έφιππου ανδριάντα του Γεωργίου καραϊσκάκη” (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
(Απόφαση Δ.Σ. 429/2017)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά (εισ.: Λ. Παρθένη)
(Απόφαση Δ.Σ. 430/2017)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χωροθέτηση μιας θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ στην οδό Β. Τζέλλα 55 (εισ.: Στ. Δημητρίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 431/2017)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάργηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Γακιοπούλου Ιω. αρ. 1 (πρώην Αζά) και χωροθέτηση νέας θέσης επί της αριστερής πλευράς της ίδιας οδού (εισ.: Στ. Δημητρίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 432/2017)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης κωδικών του προϋπολογισμού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 433/2017)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τοπικές Κοινότητες Κρύας Βρύσης, Μητρόπολης και Ξινονερίου της Δ.Ε Μητρόπολης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 434/2017)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τοπικές Κοινότητες Μέλισσας και Μακρυχωρίου της Δ.Ε Κάμπου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 435/2017)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση έκτασης 6.456,97 τ.μ στην Τοπική Κοινότητα Ξινονερίου για εγκατάσταση κτηνοτροφικού καταλύματος Γ’ τάξης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 436/2017)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση οικοπέδων στην Τοπική Κοινότητα Ρούσσου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 437/2017)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Παλαιοκκλησίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 438/2017)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Κ-11 καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 439/2017)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Κ-12 καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 440/2017)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος του καταστήματος «Αναψυκτήριο Μητρόπολης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του 4071/2012 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 441/2017)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τελών άρδευσης Δ.Κ. Καρδιτσομαγούλας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 442/2017)

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων και επαναβεβαίωση οφειλών σε νέους οφειλέτες (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 443/2017)

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στο Ν. 4178/13 (εισ.: Περσ. Ράγκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 444/2017)

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 445/2017)

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διαδικασιών εκμίσθωσης των υπ’αριθμ. Κ-4 & Κ-5 καταστημάτων του κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Δ.Σ. 446/2017)

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του αντιδημάρχου Γ. Γούλα (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
(Απόφαση Δ.Σ. 447/2017)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Δ.Σ. 399/2017)

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ΚΑΕ στον προϋπολογισμό 2017 ως δεκτικού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
(Απόφαση Δ.Σ. 400/2017)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-Β΄ΦΑΣΗ ” και καθορισμός τρόπου ανάθεσης
(Απόφαση Δ.Σ. 401/2017)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “ Εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας”
(Απόφαση Δ.Σ. 402/2017)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπαλλήλου για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του κληροδοτήματος Βαλταδώρου
(Απόφαση Δ.Σ. 403/2017)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση παράτασης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ)
(Απόφαση Δ.Σ. 404/2017)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του κ. Δημάρχου
(Απόφαση Δ.Σ. 448/2017)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του αντιδημάρχου Κων/νου Ξυλομένου
(Απόφαση Δ.Σ. 449/2017)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του αντιδημάρχου Κουρκούνα Βασ. και της εντεταλμένης δημοτικής συμβούλου Μπακαλάκου Σωτ.
(Απόφαση Δ.Σ. 450/2017)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή σύμφωνης γνώμης για την επιβολή μέτρων απαγόρευσης βοσκής στη συστάδα 2δ του διακατεχόμενου δάσους Πορτίτσας.
(Απόφαση Δ.Σ. 451/2017)