22η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 14-7-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 317/2014)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υπαγωγή οφειλών στη ρύθμιση του άρθρου 51 Ν. 4257/2014 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 318/2014)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση του Δ.Ο.Π.Α.Κ (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 319/2014)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (Ιω. Κορομπίλης – Γ. Φιλίππου Ο.Ε) (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 320/2014)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (Κων. Ντούλιας) (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 321/2014)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών (ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων) (εισ.: Θ. Μαυραντζάς)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 322/2014)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του  έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ πλησίον Σχολής Αστυνομίας” και ορισμός υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 323/2014)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για εξόφληση οφειλών στη  ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ & ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε των έργων μετατόπισης δικτύων για την υλοποίηση του υποέργου “Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων” του έργου “Υπογειοποιημένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Καρδίτσας” και ορισμός υπολόγων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισ.: Λ. Παρθένη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 324/2014)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του  έργου “Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 25 kVA (Νο 2) σε στέγαστρο με αριθμό παροχής 41601515-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση Μυρίνη” και ορισμός υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εισ.: Λ. Παρθένη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 325/2014)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπολόγου για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου έτους 2014 (εισ.: Γ. Αγγέλου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 326/2014)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγων και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Βασ. Βασίλογλου κλπ) (εισ.: Αικ. Τσιλίκα)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 327/2014)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση κλιματιστικών  για το έτος 2014 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 328/2014)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση ασανσέρ  για το έτος 2014 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 329/2014)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση σχετικής πίστωσης για την συντήρηση επίπλων σκευών & λοιπού εξοπλισμού για το έτος 2014 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 330/2014)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων (έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών, ενδεικτικού προϋπολογισμού, συγκρότηση επιτροπής) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 331/2014)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων (ΕΚΠΟΤΑ)  για το έτος 2014 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 332/2014)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων (έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών, ενδεικτικού προϋπολογισμού, συγκρότηση επιτροπής) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 333/2014)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την ασφάλιση οχημάτων  (28/80)  για το έτος 2014 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 334/2014)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση σχετικής πίστωσης για τον καθαρισμό γραφείων παιδικών σταθμών  για το έτος 2014 ( απεντόμωση και καθαρισμός μοκετών) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 335/2014)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 314/2014)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών διαγωνισμού αναλωσίμων μηχανοργάνωσης έτους 2014 (2ος διαγωνισμός).(εισ.:κ. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 315/2014)

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων για την εκμίσθωση του υπ' αριθμ. Κ-5 καταστήματος που βρίσκεται στις Λαϊκές Πολυκατοικίες Στρατώνων  της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας.(εισ.:κ. Μεσδανίτη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 316/2014)