22η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 21.12.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2012 (εισ.:αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 531/2012)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της υπ'αριθμ. 50/2012 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ σχετικά με διακανονισμό της υφιστάμενης χρηματοδότησης της Επιχείρησης από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας (εισ.:αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 532/2012)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της υπ'αριθμ. 54/2012 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ σχετικά με ρύθμιση των άληκτων δανείων της ΔΕΥΑΚ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εισ.:αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 533/2012)

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της υπ'αριθμ. 73/2012 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ σχετικά με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων της (ως καθολική διάδοχος της Δ.Ε.Τ.Α.Κ) που χορηγήθηκαν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εισ.:αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 534/2012)

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την μετατροπή των ποσών που αφορούν επενδύσεις σε λειτουργικές δαπάνες και προέρχονται από τους παρακρατηθέντες πόρους (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 535/2012)

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων (εισ.:αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 536/2012)

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της υπ'αριθμ. 153/2012 απόφασης του Δ.Ο.Π.Α.Κ που αφορά την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2012 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ)
(Απόφαση ΔΣ 537/2012)

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2012 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης και ψήφιση σχετικής πίστωσης (εισ.:Νικ. Μουζιούρας)
(Απόφαση ΔΣ 538/2012)

9.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή χρημάτων για τους Σχολικούς Τροχονόμους για τη χρονική περίοδο από Απρίλιο έως Ιούνιο 2012 (εισ.:Νικ. Μουζιούρας)
(Απόφαση ΔΣ 539/2012)

10.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου “Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: B. Ελευθερίου)
(Απόφαση ΔΣ 540/2012)

11.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της αριθμ.119/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Φυτσιλής Μηνάς) (εισ.: αντιδήμαρχος Λ. Τσιούκης)
(Απόφαση ΔΣ 541/2012

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι όλα τα θέματα πρέπει να τακτοποιηθούν διοικητικά και οικονομικά μέχρι 31-12-2012
 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση ΔΣ 529/2012)  

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.444/2012 απόφασης που αφορά τον συμψηφισμό των οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και του Δημόσιους Οργανισμούς με τα παρακαρατηθέντα του αρθ. 27 του 3756/2009
(Απόφαση ΔΣ 530/2012)