21η Πρόσκληση Δ.Σ. – Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 – ώρα 13.00 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
(Απόφαση Δ.Σ. 391/2017)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση στην Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε της εκτέλεσης του έργου “Σύνδεση Βιοκλιματικού ΚΑΠΗ με το δίκτυο φυσικού αερίου” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
(Απόφαση Δ.Σ. 392/2017)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Digital Skills for People Living in the 3rd Age – Effective Digital Access to Public Service” (εισ.: εντεταλμένη δημ. σύμβουλος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 393/2017)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του Δ.Ο.Π.Α.Κ έτους 2017 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
(Απόφαση Δ.Σ. 394/2017)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης των δύο υποέργων του έργου: «Επέκταση Θεοδωρίδειου Κέντρου Υποστήριξης για ανθρώπους με αναπηρία ¨ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ¨» (εισ.: Λ. Παρθένη – Γ. Γιαννουλάκη)
(Απόφαση Δ.Σ. 395/2017)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή πρότασης για ένταξη, στην πρόσκληση με κωδικό 041ΠΡΟΝ (α/α ΟΠΣ 2321) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, των δύο υποέργων του έργου: «Επέκταση Θεοδωρίδειου Κέντρου Υποστήριξης για ανθρώπους με αναπηρία ¨ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ¨» (εισ.: Λ. Παρθένη – Γ. Γιαννουλάκη)
(Απόφαση Δ.Σ. 396/2017)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση του Δήμου Καρδίτσας για ανάληψη της υποχρέωσης συντήρησης του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες (εισ.: Λ. Παρθένη – Γ. Γιαννουλάκη)
(Απόφαση Δ.Σ. 397/2017)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υλοποίηση δράσης για την οδική ασφάλεια, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών της Β’ Λυκείου της Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
(Απόφαση Δ.Σ. 398/2017)