20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 10-08-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό του τρόπου και όρων εκτέλεσης της «Μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012 – 2013».
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 367/2012)