20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 1-7-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015  (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 197/2015)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια σίτισης των μαθητών του μουσικού σχολείου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2015 – 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 198/2015)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάθεση ακπόνησης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης Διακατεχόμενου Δάσους Αγ, Γεωργίου Δ.Ε Μητρόπολης Δήμου Καρδίτσας περιόδου 2014 – 2023” (εισ.:Ελ. Κατσαούνη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 199/2015)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων μέχρι την έγκριση του διαγωνισμού από την υπηρεσία επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 200/2015)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια υλικών σιδήρου – πεζοδρομίων – ασφάλτου – συντήρησης & επισκευής κτιρίων έτους 2015 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 201/2015)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση της μελέτης με τίτλο “Μελέτη αστικής κινητικότητας για έργα χαμηλού κόστους στην Καρδίτσα” (εισ.: Λ. Παρθένη)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 202/2015)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 193/2015)

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια ελαστικών και ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 194/2015)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση των ποσοτήτων και της συμβατικής αξίας του σχεδίου σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης – πετρελαίου κίνησης έτους 2015
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 195/2015)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση της διάθεσης πίστωσης για το έργο “Βελτίωση υποδομών Δ.Ε Καλλιφωνίου (ΣΑΤΑ 2015)”
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 196/2015)