1

1η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-01-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’αριθμ. 153/21/29-9-2014 πράξης του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1/2015)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης και άσκηση ενδίκων βοηθημάτων για την απόδοση της χρήσης των μισθίων και την είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2/2015)