1η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14-1-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση προμελέτης και υποβολή Τεχνικού Δελτίου της πράξης “Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο  Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας” προϋπολογισμού 160.000 € στον Κωδικό Πρόσκλησης 1.18, Άξονας Προτεραιότητας 1 “Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”, Κατηγορία Πράξης “Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας” του Επιχειρησιακού προγράμματος “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” ΥΠΕΚΑ  (εισ.: Λ. Παρθένη)
(Απόφαση Δ.Σ. 1/2014)