1η επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση (2) αγροτεμαχίων της ΔΕ Μητρόπολης

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

στις είκοσι επτά (27) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη, θα γίνει στο Δημαρχείο Καρδίτσας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων, 1η επαναληπτική φανερή, προφορική & πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση (2) αγροτεμαχίων της ΔΕ Μητρόπολης, για πέντε (5) καλλιεργητικές περιόδους.

Ειδικότερα, από τις 12:15 έως τις 12:30 μ.μ., θα διεξαχθεί δημοπρασία για το 1 αγροτεμάχιο της Κοινότητας Γεωργικού και

από τις 12:35 έως τις 12:50 μ.μ., θα διεξαχθεί δημοπρασία για το 1 αγροτεμάχιο της Κοινότητας Μητρόπολης, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΑΝ/ΣΜΟΣ ΑΡ. ΤΕΜ.

ΕΚΤΑΣΗ στρ.

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ανά στρέμμα

Ποσό εγγυητικής επιστολής

1

Γεωργικό

ΚΑΠΡΙΑΝΙ 61/70 12,00

28,00

33,60

5

Μητρόπολη

ΒΑΕΝΙ

Β 38/17-1

8,50

28,00

23,80

Το κατώτατο όριο μισθώματος ανά στρέμμα για τα προς εκμίσθωση αγροτεμάχια, φαίνεται στην στήλη (6) του ανωτέρω πίνακα. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν με την 326/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, πρέπει να προσκομίσει: α) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας και του αρδευτικού φορέα. Σε περίπτωση που κάποιος έχει ενεργή ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Καρδίτσας, να είναι ενήμερος στις δόσεις του και επιπλέον να έχει εξοφλήσει τα 3/5 του υπολοίπου της ρυθμιζόμενης οφειλής του που προέρχεται από μισθώματα, καθώς και τα 3/5 του υπολοίπου της ρυθμιζόμενης οφειλής του, που προέρχεται από αρδευτικά τέλη, β) ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.& Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, αντίστοιχου ποσού ίσο με το 10% του κατώτατου ετησίου μισθώματος, όπως φαίνεται στην στήλη (7) του ανωτέρω πίνακα, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκμίσθωσης και ότι γνωρίζει την κατάσταση του μισθίου και δ) πιστοποιητικό γέννησης. Ο εγγυητής του πλειοδότη, πρέπει να προσκομίσει: α) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας, κατά τα οριζόμενα και για τον πλειοδότη, β) Ε9 του τελευταίου έτους και γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκμίσθωσης.

Πληροφορίες: Στο δημαρχείο στο τμήμα Οικονομικής Επιτροπής τηλ.: 2441350782 και τμήμα Εσόδων τηλ:2441350760,764. Αντίγραφο των όρων της εκμίσθωσης, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στα δημοτικά κατάστημα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ