1

19η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 30-07-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ( υπόλοιπο προμήθειας ).
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 366/2012)