18η συνεδρίαση ΔΣ – Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 – ώρα 8.00 μμ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας, ήτοι του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 565/2016)