18η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 – ώρα 6.30’ μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου των αποφάσεων με αριθμούς 150 & 151 που ελήφθησαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-8-2021

Ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της πράξης του προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την απόκτηση από την κ. Ουρανία Σούφλα της ιδιότητας τακτικού μέλους αυτής στη θέση του κ. Παναγιώτη Σβερώνη, ορισθέντος ως αντιδημάρχου και προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 3852/2010


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία “Θεοδωρίδειο Κέντρο υποστήριξης για ανθρώπους με αναπηρία “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας για τη συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας για τη συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημου Καρδίτσας (Γ’ κατανομή έτους 2021) (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού επιλογής νηπίων στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συνεργασίας με τους Δήμους Σοφάδων, Παλαμά, Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για το πρόγραμμα “Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους” (εισ.: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης διαδικασίας προς άρση απαλλοτρίωσης και τροποποίησης σχεδίου στο ΟΤ 562 με παράλληλη εξέταση της δυνατότητας ανάληψης των βαρών λόγω ρυμοτόμησης ιδιοκτησίας από κοινόχρηστο χώρο πρασίνου με επανεπιβολή ρυμοτόμησης, είτε από το Δήμο Καρδίτσας με το Ν. 4759/20, όπως ισχύει, είτε με πρόταση χρηματοδότησης του Δήμου Καρδίτσας προς το Πράσινο Ταμείο (κληρ. Μπραϊμιώτη κλπ) (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Γ. Γιαννουλάκη)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου (εισ.: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 49/2021 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον Ορισμό Εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας για τη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για το έτος 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Φ. Παπαδημητρίου)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων άνευ αξίας κατά την παρ. 6 άρθρου 199 Ν. 3463/06 (εισ.: Θ. Μαυραντζάς)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση απόψεων για την επιβολή περιοριστικών μέτρων βοσκής στα πλαίσια διαχείρισης του συνιδιόκτητου δάσους Αμπελικού έτους 2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Σπ. Κουρτεσιώτης)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μη πραγματοποίηση της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθ. Ι-5 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθ. Ι-27 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος “Αναψυκτήριο” της κοινότητας Αγιοπηγής” (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος “Αναψυκτήριο” του Πλατανεώνα κοινότητας Ρούσσου (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της υπ’αριθ. 16/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος “Αναψυκτήριο Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής” κοινότητας Καλλιθήρου (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων –καλλιεργήσιμης γης- των κοινοτήτων Μέλισσας και Σταυρού της Δ.Ε Κάμπου (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων –καλλιεργήσιμης γης- των κοινοτήτων Μητρόπολης, Κρύας Βρύσης και Ξινονερίου της Δ.Ε Μητρόπολης (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων παράτασης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης αγροτεμαχίων στις κοινότητες Μητρόπολης και Γεωργικού της ΔΕ Μητρόπολης (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του μισθωτή της γεφυροπλάστιγγας Καρδιτσομαγούλας για παράταση της σύμβασης μίσθωσης (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθ. 23/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για κατά χρήση παραχώρηση του εντευκτηρίου δίπλα στο Θερινό Κινηματογράφο (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών και πλανόδιου) (εισ.: αντιδήμαρχος Ολ. Μακρή)


Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 Ν. 4682/2020 (Α’ 76), την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020 τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608/9-11-2020 (ΦΕΚ 4946/10-11-2020, τ. Β’), την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 426/77233/13-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 55732/13-9-2021 (ΦΕΚ 4214/13-9-2021, τεύχος Β’)