1

18η πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. στις 11.08.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση ομάδας έργου για την εκπόνηση και παρακολούθηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔ) Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 410/2015)