1

17η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 23-03-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του σχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 97/2017)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση της διάθεσης πιστώσεων κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 98/2017)