17η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 08.09.2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικύρωση των Πρακτικών της 13ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-6-2011 (εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικύρωση των Πρακτικών της 14ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-7-2011 (εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας για την ΠΕΔ Θεσσαλίας (εισηγητής: αντιδήμαρχος Ν. Καραγιάννης)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων, καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 και έγκριση 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Β. Ευαγγελακόπουλος)

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 8ης αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ρύθμιση οφειλών και προστίμων τρίτων προς το Δήμο Καρδίτσας σύμφωνα με το Ν. 3979/2011 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ποσού από το πρώην Ν.Π.Δ.Δ “Παιδικοί & Βρεφ/κοί Σταθμοί Δήμου Καρδίτσας” και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)

9.Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με ανάπλαση της Παλαιάς Ηλεκτρικής και πρόταση για την κατασκευή Πνευματικού Κέντρου με χορηγική συνεργασία στην εκπόνηση της μελέτης (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)

10.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή Τ.Δ.Ε για ένταξη στο πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013” έργου με τίτλο “Διαμορφώσεις θέσεων θέας Δ.Ε Καλλιφωνίου (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)

11.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή Τ.Δ.Ε για ένταξη στο πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013” έργου με τίτλο “Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής Τ.Κ Καλλιφωνίου (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)

12.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αιτήματος ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013 έργου με τίτλο: “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΤΑΞΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” (εισηγητής: αντιδήμαρχος Ν. Καραγιάννης)

13.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αιτήματος ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013 υποέργου στο έργο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” με τίτλο:”ΦΥΤΕΥΣΗ ΧΑΔΑ ΜΕ ΞΗΡΟΦΥΤΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ” (εισηγητής: αντιδήμαρχος Ν. Καραγιάννης)

14.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών για το έργο “Συντήρηση – προστασία – προβολή συλλογής Γιολδάση” (εισηγητής: αντιδήμαρχος Ν. Καραγιάννης)

15.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή σύμφωνης γνώμης προς τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση του δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας Μούχα – Κουτσουμύλια – Καραγιάννη περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Καρδίτσας” (εισηγητής: αντιδήμαρχος Αθ. Μαρκινός)

16.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον χαρακτηρισμό νέας εθνικής οδού νοτιοδυτικής παράκαμψης Καρδίτσας στο τμήμα από Ι/Κ Αθηνών μέχρι Ι/Κ Τρικάλων (εισηγητής: Β. Ελευθερίου)

17.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” (εισηγητής: Β. Ελευθερίου)

18.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου “Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων” στη θέση “Μετόχι- Ξηραύλακας” του Δήμου Καρδίτσας (εισηγητής:Β. Ελευθερίου)

19.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”. (εισηγητής:Β. Ελευθερίου)

20.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΑΧΟΥΛΑΣ” (εισηγητής:Β. Βελεσιώτης)

21.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ” (εισηγητής: Β. Βελεσιώτης)

22.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΜΥΡΙΝΗΣ” (εισηγητής: Β. Βελεσιώτης)

23.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του κ. Θωμά Καρατέλιου για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του προκειμένου να διαμορφωθεί σε άρτιο και οικοδομήσιμο (εισηγητής:Β. Τσατσαρέλης)

24.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε βάρος του Αποστόλου Αναστ. Φέτσιου, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας του Δήμου Καρδίτσας (εισηγητής: Β. Τσατσαρέλης)

25.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού επιλογής νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2011 – 2012 (εισηγήτρια:Αν. Γραπατσά – Τζέλλου)

26.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθμ. 294/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί απογραφής περιουσίας του Δήμου Καρδίτσας και προσθήκη τύπου και αριθμών πλαισίων μηχανημάτων στον Λογαριασμό 13 “Μεταφορικά Μέσα” (εισηγητής: αντιδήμαρχος Λ. Τσιούκης)

27.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Κ)

28.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Κανονισμού Προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Κ)

29.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Κ)

30.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Κανονισμού  Διοίκησης και Λειτουργίας του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Κ)

31.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” (εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Κ)

32.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος “Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καρδίτσας” (εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Κ)

33.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης από τη Συνεταιριστική Τράπεζα στον Δήμο Καρδίτσας υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”  (εισηγήτρια:πρόεδρος Δ.Η.Κ.Ε.Κ)

34.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση της χρήσης του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου από τη ΔΗ.Κ.Ε.Κ (εισηγητής: αντιδήμαρχος Ν. Καραγιάννης)

35.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στο Δ.Σ της Εταιρείας “Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε (CitiesNet A.E)” (εισηγητής: αντιδήμαρχος Ν. Καραγιάννης)

36.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καρδίτσας στο δίκτυο ROM  και ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις και τα άλλα όργανα του Δικτύου (εισηγητής: αντιδήμαρχος Ν. Καραγιάννης)

37.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (εισηγητής: αντιδήμαρχος Ν. Καραγιάννης)

38.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για την πληρωμή των Σχολικών Τροχονόμων (εισηγητής: Ν. Μουζιούρας)

39.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση της χρήσης σχολικής αίθουσας του 3ου Γενικού Λυκείου στον Ελληνοσουηδικό Εκπαιδευτικό Σύλλογο Καρδίτσας (εισηγητής: Ν. Μουζιούρας)

40.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μητρόπολης στο Μορφωτικό Σύλλογο Μητρόπολης  (εισηγητής: Ν. Μουζιούρας)

41.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Καλλιφωνίου στο Μορφωτικό Σύλλογο Καλλιφωνίου (εισηγητής: Ν. Μουζιούρας)

42.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση του έργου “Αναμόρφωση – εξωραϊσμός της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας” σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 4/9-3-2011 απόφαση του Τ.Σ Ραχούλας (εισηγητής: αντιδήμαρχος Λ. Τσιούκης)

43.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό των χώρων της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Καρδίτσας  (εισηγητής: Αν. Καρράς)

44.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης καταστήματος ‘Ψησταριά” Τ.Κ. Ρούσσου (εισηγητής:  Αν. Καρράς)

45.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένου ποσού σε βάρος του δημότη κ. Γεωργίου Δημάκη από κατάληψη κοινοχρήστου χώρου (εισηγητής:Αν Καρράς)

46.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού 910,62 € σε βάρος της  Εταιρείας Ε. Μακρής – Α. Φιλίππου Ο.Ε που αφορά τέλος 2% έτους 2008 (εισηγητής:Αν Καρράς)

47. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  διαγραφή ποσού βεβαιωμένου σε βάρος του Ηλ.Κωτούλα για τέλος χρήσης πεζοδρόμου και πλατείας και επαναβεβαίωση σε βάρος της Αγγελικής Κωτούλα (εισηγητής:Αν Καρράς)

48.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού ύψους 1713,07 € για το έτος 2007 βεβαιωμένου εκ παραδρομής σε βάρος του κ. Ευ. Κουφόπουλου που αφορούν το τέλος 2% (εισηγητής:Αν Καρράς)

49.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού ύψους 1357,14 € για το έτος 2008 βεβαιωμένου εκ παραδρομής σε βάρος της κ. Ντόβα Ελένης που αφορούν το τέλος 2% (εισηγητής:Αν Καρράς)

50.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού 102,71 € από τέλη άρδευσης έτους 1999 στην Τ.Κ Αγ. Θεοδώρου βεβαιωθέντος σε βάρος του κ. Παν. Τσιάνα (εισηγητής:Αν Καρράς)

51.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού 54,55 €, καθώς και προστίμου 18,55 € από οφειλή του τέλους 0,5% για το έτος 2009 βεβαιωθέντων εκ παραδρομής σε βάρος του κ. Ηλία Πολύζου (εισηγητής:Αν Καρράς)

52.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού 90,00 € καταβληθέντος εκ παραδρομής από την αλλοδαπή VESHAJ PARASHQEVI για ανανέωση άδειας παραμονής (εισηγήτρια: Παν Φουρλάνη)

53.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού 90,00 € καταβληθέντος εκ παραδρομής από την αλλοδαπή CUKA TEUTA για ανανέωση άδειας παραμονής (εισηγήτρια: Παν Φουρλάνη)

54.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού 90,00 € καταβληθέντος εκ παραδρομής από τον αλλοδαπό HAIDINI FLORIKA για ανανέωση άδειας παραμονής (εισηγήτρια: Παν Φουρλάνη)

55.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή αποζημίωσης στον Χρυσικό Χρήστο που αποχώρησε από την υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας λόγω συνταξιοδότησης (εισηγητής: Αθ. Κουκούλης)

56.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Βασίλειος Μουζίνας) (εισηγήτρια :Ν. Τζέλλου)

57.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Απόστολος Στεργιόπουλος) (εισηγήτρια :Ν. Τζέλλου)

58.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Δημάρχου (εισηγητής: Ιω. Παπακυρίτσης )

59.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση αποχώρησης του ενοικιαστή Παππά Χρήστου από το κατάστημα Κ4 του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισηγητής:Ιω. Κατσαούνος)

60.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ενοικίαση των διαμερισμάτων Δ1, Δ2, Δ3 του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισηγητής:Ιω. Κατσαούνος)
Θα προηγηθεί ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (εισηγητές: Γ. Κουκουζέλης – Ν. Καραγιάννης)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανασυγκρότηση της επιτροπής αυθαιρέτων της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Καρδίτσας, αρμόδια για την πόλη της Καρδίτσας

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτων των κυρωθέντων ή κυρωθησομένων πράξεων εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών Επέκτασης, περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Κ Καρδίτσας

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού οικήματος στην Τ.Κ. Προδρόμου προς το ΕΚΑΒ Θεσσαλίας