16η συνεδρίαση ΔΣ – Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 – ώρα 12.00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Καρδίτσας (2014 – 2019) (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 352/2015)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή γνώμης επί του Β2 σταδίου της μελέτης “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: Περσ. Ράγκου – Β. Ανυφαντής)
(Απόφαση Δ.Σ. 353/2015)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2015 σκέλος ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ). (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 350/2015)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή από το Οικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου παραστατικών ΠΟΕ (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 351/2015)


Αλλαγή σειράς συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Δ.Σ. 349/2015)