1

16η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 6-6-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πιστώσεων της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 143/2016)