15η Συνεδρίαση Δ.Ε. – Δευτέρα 20 Μαϊου 2024 – ώρα 11.00’ π.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διορισμό δικηγόρου και χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προς αντίκρουση α) της με αριθ. καταθ. 50633/19-4-2024 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Κωστ.Φ κλπ. κατά του Δήμου Καρδίτσας όποτε προσδιορισθεί μετά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, β) του δικογράφου προσωρινής διαταγής, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί την 22-5-2024 (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)