15η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 20-5-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τις κοινωνικές δομές και προγράμματα του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 160/2015)

(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 161/2015)