1

15η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 15-03-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση της διάθεσης πιστώσεων κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 87/2017)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
    (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 88/2017)