15η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 03-07-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απολογιστικών στοιχείων μηνός Μαΐου έτους 2012.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 315/2012)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: Βελτίωση κοινόχρηστων υποδομών Δήμου Καρδίτσας.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 316/2012)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκποίηση 498,00 τόνων καυσοξύλων δρυός από το τμήμα 1γ(1/2) του δάσους στο Τ.Κ. Απιδιάς.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 317/2012)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού ΤΕ 2ου Γυμνασίου, ΤΕ 4ου Γυμνασίου, ΤΕ 4ου ΓΕΛ, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρδίτσας, ΤΕ 7ου Δημοτικού Σχολείου, ΤΕ 6ου Δημοτικού Σχολείου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 318/2012)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κήρυξη του διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου ΙΙ του έργου Συντήρηση, προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση ως άγονου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 319/2012)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση των Αθανασίου Απ. Χαβαλέ και Αικατερίνης Χαβαλέ για μείωση της τιμής μονάδος προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία τους.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 320/2012)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού ΤΕ 2ου Γυμνασίου, ΤΕ 4ου Γυμνασίου, ΤΕ 4ου ΓΕΛ, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρδίτσας, ΤΕ 7ου Δημοτικού Σχολείου, ΤΕ 6ου Δημοτικού Σχολείου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 321/2012)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ωρών τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 322/2012)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια νέων εκδόσεων εφαρμογών λογισμικού.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 323/2012)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 324/2012)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και δικτύου για την κατασκευή τηλεπικοινωνιακής υποδομής.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 325/2012)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 326/2012)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την αγορά ψηφιακού κλειδιού χρήσεως του προγράμματος CIVIL 2010 (υπολογισμός αμοιβών μηχανικών και φορολογικών οικοδομικής αδείας με το σύστημα του ΤΕΕ).
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 327/2012)


 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 309/2012)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.091,68 € στην υπάλληλο Μεσσιακάρη Ευαγγελία, για την πληρωμή τελών χρήσης των μηχανημάτων έργου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 310/2012)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης αντλητικών – αρδευτικών συγκροτημάτων ΔΕ Καρδίτσας.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 311/2012)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’ αριθ. 123/2012 απόφασης της Ο.Ε. ως προς τον τίτλο αυτής.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 312/2012)

5. Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δασικού χωριού «ΔΡΥΑΔΕΣ» της Τ.Κ. Καροπλεσίου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 313/2012)

6. Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων στις Τ.Κ. Κρύας Βρύσης και Καρδιτσομάγουλας.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής314/2012)