1

14η Συνεδρίαση Δ.Σ. – Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 – ώρα 7.00 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΣΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση – επικαιροποίηση της Στοχοθεσίας Δήμου Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
(Απόφαση Δ.Σ. 224/2017)