14η Συνεδρίαση Δ.Ε. – Τρίτη 14 Μαϊου 2024 – ώρα 11.00’ π.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Ν. Τεμπονέρα στην πόλη της Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή νομικής υποστήριξης σε αιρετό του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή νομικής υποστήριξης σε πρώην αιρετό του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας προς αντίκρουση της με αριθ. καταθ. ΑΒΕΜ:ΕΦ217/27-7-2022 έφεσης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» κατά του Δήμου Καρδίτσας (δικάσιμος 14.5.2024) (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας προς αντίκρουση της της με αριθ. καταθ. 400/2023 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Π.Μπ. κατά του Δήμου Καρδίτσας και κατά του Π.Τσ. (δικάσιμος 15.5.2024) (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων προς αντίκρουση της με αριθ. καταθ. ΑΓ149/19-8-2022 αγωγής του Ιω.Τσ. κατά του Δήμου Καρδίτσας (δικάσιμος 17.5.2024) (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων προς αντίκρουση της με αριθ. καταθ. ΑΓ 252/29-12-2022 αγωγής της Παπ.Ευ. κατά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καρδίτσας (δικάσιμος 17.5.2024) (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας προς αντίκρουση της με αριθ. καταθ. ΠΡ48/3-3-2023 προσφυγής της Α.Ε «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του Δήμου Καρδίτσας (δικάσιμος 28.5.2024) (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής για κατάθεση προτάσεων προς αντίκρουση της με αριθ. καταθ. 33/2024 αγωγής με τη διαδικασία των μικροδιαφορών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε κατά του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας προς αντίκρουση της με αριθ. ΑΚ59/29-5-2023 αίτησης ακυρώσεως των Απ.Σ. κλπ (δικάσιμος 26.6.2024) (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του Δήμου Καρδίτσας με σχέση έμμισθης εντολής για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας προς αντίκρουση της με αριθ. ΑΚ127/21-11-2022 αίτησης ακυρώσεως της Αν.Χρ. (δικάσιμος 26.6.2024) (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διορισμό δικηγόρου και χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προς αντίκρουση α-1) της με αριθ. καταθ. 50676/19-4-2024 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Κωστ.Φ κλπ. κατά του Δήμου Καρδίτσας όποτε προσδιορισθεί μετά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, α-2) του δικογράφου προσωρινής διαταγής, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί την 21-5-2024 β) της με αριθ. καταθ. 47006/2022, 47005/2022 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των ιδίων αιτούντων κατά του Δήμου Καρδίτσας κατά τη συζήτηση της 25-6-2024 (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πλήρωση θέσεων υδρονομέων στο Δήμο Καρδίτσας για την αρδευτική περίοδο έτους 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Χαρ. Αγγελίδης)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Μάιο 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Φ. Παπαδημητρίου)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων για τη διενέργεια διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2024 έως Μάϊο 2025 (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης και παρακολούθησης του διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2024 έως Μάϊο 2025 (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της τροποποίησης της οριστικής μελέτης της πράξης με τίτλο “Αναβάθμιση Υφιστάμενων Υποδομών Συστήματος Άρδευσης με Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεδιαχείρισης – Τηλεμέτρησης και Εξορθολογισμού Άρδευσης στο Δήμο Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για το έργο “Σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμενο σχολικό κτίριο του 2ου – 5ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή αναδόχου υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης στη ΔΕ Καρδίτσας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας DANIEL» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή αναδόχου υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης στη ΔΕ Κάμπου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας DANIEL» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή αναδόχου υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης στη ΔΕ Μητρόπολης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας DANIEL» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή αναδόχου υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης στη ΔΕ Καλλιφωνίου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας DANIEL» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή αναδόχου υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης στη ΔΕ Ιτάμου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας DANIEL» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση στον ΔΕΔΔΗΕ της υλοποίησης των έργουΠαραλλαγή δικτύου στο πλαίσιο του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” και ορισμό υπολόγου (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή δωρεών για τη διεξαγωγή του 7ου Πλαστήρειου δρόμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Δ.Κ Μέλισσας της Δ.Ε Κάμπου (εισ.: αντιδήμαος Σωτ. Αντωνίου)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποφάσεων αντιδημάρχου προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής)