14η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-5-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 144/2015)

(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 145/2015)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την είσπραξη οφειλόμενου ποσού (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 146/2015)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 147/2015)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων κωδικών του προϋπολογισμού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 148/2015)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 149/2015)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Αθ. Βασιλείου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 150/2015)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Βασ. Βασίλογλου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 151/2015)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Θεοδ. Μυλωνάς) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 152/2015)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Παν. Τσεκούρας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 153/2015)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Στ. Δημητρίου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 154/2015)

(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 155/2015)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 156/2015)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων διακήρυξης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 157/2015)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 158/2015)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 141/2015)

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογιστικών στοιχείων μηνός Μαρτίου 2015
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 142/2015)

(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 143/2015)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης έως την έγκριση του διαγωνισμού καυσίμων – λιπαντικών του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 159/2015)