14η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 25.07.2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικ. έτους 2012.
(Απόφαση ΔΣ 336/2012)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μελέτης καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου “Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Καρδίτσας” προϋπολογισμού 231.024,75 €, που εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015” του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ
(Απόφαση ΔΣ 337/2012)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω του ότι το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ έχει ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση δικαιολογητικών πληρωμής την 31/10/2012.Ως εκ τούτου οι ημερομηνίες για την διενέργεια του διαγωνισμού και την υλοποίηση του έργου της προμήθειας είναι ασφυκτικά πιεστικές.