14η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 15.07.2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απογραφής περιουσίας του Δήμου Καρδίτσας και ισολογισμού έναρξης 1ης Ιανουαρίου 2011 (εισηγητής:Απ. Πολύζος, ορκωτός λογιστής)
(Απόφαση ΔΣ 294/2011)