1

14η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17.10.2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων έμπροσθεν των καταστημάτων της πόλης της Καρδίτσας, με έξοδα των καταστηματαρχών.
(Απόφαση ΕΠΖ 148/2012)