13η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. στις 11-06-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2015 (συνεδριάσεις 2η – 11η) (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κλ. Γιαννέλος)
(Απόφαση Δ.Σ. 265/2015)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 37,5 MW και συνοδών έργων, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 Α.Ε.Ε” που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση “Καπροβούνι – Κεφαλόβρυση” Δ.Ε Ιτάμου και Καλλιφωνίου (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
(Απόφαση Δ.Σ. 266/2015)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 37,5 MW και συνοδών έργων, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Α.Ε.Ε” που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση “Κούλια – Κορυφή – Προφήτης Ηλίας” Δ.Ε Καλλιφωνίου (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
(Απόφαση Δ.Σ. 267/2015)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη δύο νηπιαγωγών στα πλαίσια του προγράμματος “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
(Απόφαση Δ.Σ. 268/2015)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ με αντικείμενο το τέλος περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 272/2015)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
(Απόφαση Δ.Σ. 269/2015)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
(Απόφαση Δ.Σ. 273/2015)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης για χωροθέτηση ενημερωτικών πινακίδων  (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
(Απόφαση Δ.Σ. 274/2015)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση κανονιστικής απόφασης για τοποθέτηση βυθιζόμενων ή ανακλινόμενων μπαρών στις εισόδους των πεζοδρόμων της πόλης της Καρδίτσας  (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
(Απόφαση Δ.Σ. 276/2015)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ'αριθμ. 637/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 270/2015)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού κοιμητηρίου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 277/2015)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 278/2015)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ρύθμιση οφειλών του Δήμου Καρδίτσας προς τον Σύνδεσμο 'Υδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 279/2015)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ρύθμιση οφειλών της λυθείσας αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία “Εργαστήρια Τέχνης Δήμου Καρδίτσας” προς την Εφορία και το ΙΚΑ (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 280/2015)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014 (εισ.: αντιδήμαρχος Απ. Καπράνας)
(Απόφαση Δ.Σ. 281/2015)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση της συντονιστικής επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου (εισ.: αντιδήμαρχος Ελ. Αντωνίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 282/2015)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.  του έργου “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΕΡΜΟ” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 258/2015)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ  του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 259/2015)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ,ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 260/2015)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 261/2015)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 262/2015)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ»,και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 263/2015)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρων αναψυχής στις Τ.Κ Μακρυχωρίου και Τ.Κ Μυρίνης του Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 264/2015)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη αστικής κινητικότητας για έργα χαμηλού κόστους στην Καρδίτσα” (εισ.: Λ. Παρθένη)
(Απόφαση Δ.Σ. 283/2015)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικύρωση της έγκρισης επί αιτημάτων της ΕΛΑΟ για διεξαγωγή αγώνων στο πεδίο προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών Μυρίνης (εισ.: Γ. Γιαννουλάκη)
(Απόφαση Δ.Σ. 284/2015)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταχώρηση τιμολογίου παρελθούσας οικονομικής χρήσης στο λογιστικό σύστημα του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 285/2015)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση μίσθωσης των υπ'αριθμ. Κ3 – Κ4 δημοτικών καταστημάτων των λαΙκών πολυκατοικιών στρατώνων λόγω θανάτου του μισθωτή (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 286/2015)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Δημ. Καναβού για διαγραφή προσυξήσεων των οφειλών του (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 288/2015)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή παλαιάς οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης της Τ.Κ Καροπλεσίου (Ευ. Μανώλη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 289/2015)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή παλαιών οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών άρδευσης της Δ.Κ Καρδιτσομαγούλας (Αγ. Ζαχαρή κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 290/2015)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π (Χρ. Καλπίας κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 291/2015)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους 2% και 0,5% (Χρ. Ρίζος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 292/2015)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους 0,5% (Χρ. Καρακώστας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 293/2015)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά άδειασμα σκάφης (Χαρ. Μερλέμης)(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 294/2015)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά πρόστιμο από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της Τετάρτης (Ευ. Αδάμου)(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 295/2015)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κλήση λόγω εξόφλησής της (Κων. Παπαλόπουλος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 296/2015)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (Λ. Κρομμύδας κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 287/2015)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στο Ν. 4178/2013 (Κων. Τάκας κλπ) (εισ.: Περσ. Ράγκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 297/2015)

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης των προμηθειών ηλεκτρολογικού υλικού και ελαστικών έτους 2015 (σκέλος διαγωνισμών) και ορισμός επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης και παρακολούθησης των διαγωνισμών (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 298/2015)

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών έτους 2015 (σκέλος αναθέσεων) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
(Απόφαση Δ.Σ. 299/2015)

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής εισφοράς σε γη αντί της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα (Λ. & Π. Ράγκου) (εισ.: Καικ. Βελεσιώτου)
(Απόφαση Δ.Σ. 300/2015)

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος στους κληρονόμους της Ευφρ. Σταμούλη – Σπυρομήλιου, υπαλλήλου στη ζωή του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Αθ. Κουκούλης)
(Απόφαση Δ.Σ. 301/2015)

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Δημ. Καραμπινά για τοποθέτηση ελαστικών αντανακλαστικών κώνων επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου έναντι parking (εισ.: Στ. Δημητρίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 302/2015)

44. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Αλ. Τσιώκος) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
(Απόφαση Δ.Σ. 303/2015)

45. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή παλαιών χρηματικών καταλόγων πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα και επιβολή νέων με μείωση 20% και καθορισμός προθεσμίας καταβολής των οφειλών από την ημερομηνία της νέας πράξης επιβολής εισφοράς (εισ.: Περσ. Ράγκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 275/2015)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Δ.Σ. 255/2015)

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας του έργου “Περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστου δημόσιου χώρου στη θέση Παλέρμο του Δ. Καρδίτσας”
(Απόφαση Δ.Σ. 256/2015)

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης φορέων του Ν. Καρδίτσας για έκδοση ψηφίσματος για το Σύστημα Υγείας.
(Απόφαση Δ.Σ. 253/2015)

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης έκδοσης ψηφίσματος για ποινικοποίηση συνδικαλιστικής δράσης.
(Απόφαση Δ.Σ. 254/2015)

Αλλαγή σειράς συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Δ.Σ. 257/2015)

Παράταση διάρκειας συνεδρίασης λόγω παρόδου της ώρας
(Απόφαση Δ.Σ. 271/2015)