1

12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 14-4-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων Δήμου Καρδίτσας 2015 – 2016 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 119/2015)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών για την προμήθεια καυσίμων λιπαντικών Δήμου Καρδίτσας και φορέων του έτους 2015 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 120/2015)


ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 117/2015)

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε μη καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 118/2015)