12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 10-04-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 π.μ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 182/2014)