12η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 16.07.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Συζήτηση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας»
(Απόφαση ΔΣ 334/2012)


 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
(Απόφαση ΔΣ 330/2012)

2. Παράταση προθεσμίας αγροτεμαχίου, στο οποίο χωροθετείται ο Θολωτός Τάφος Γεωργικού, στην ΛΔ' ΕΠΚΑ
(Απόφαση ΔΣ 331/2012)

3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Δήμων – Πόλεων με Λίμνη στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013”.
(Απόφαση ΔΣ 332/2012)

4. Επί της υπ΄αριθμ.2/2012 απόφασης Τ.Κ Αγίου Γεωργίου σχετικά με υλοτόμηση των συστάδων 6 και 9 για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου για το έτος 2012.
(Απόφαση ΔΣ 333/2012)