12η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. στις 03-06-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
(Απόφαση Δ.Σ. 252/2015)


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να εγγραφεί στον προϋπολογισμό πίστωση για τη δαπάνη μισθοδοσίας απορρέουσας από την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και την επικείμενη έκδοση αποφάσεων Δημάρχου για τη διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας, διαδικασία η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 10 Ιουνίου