10η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 22.06.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων για τη γενική συνέλευση της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» με το διακριτικό τίτλο «ΕΝ.ΔΗ.ΚΑ.Α.Ε.».
(Απόφαση ΔΣ 239/2012)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να ορισθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο εκπρόσωποι του Δήμου Καρδίτσας στη γενική συνέλευση της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» με το διακριτικό τίτλο «ΕΝ.ΔΗ.ΚΑ.Α.Ε.», η οποία έχει ορισθεί για τις 26/06/2012.

Κοινοποίηση
1. Νομικό Σύμβουλο Δήμου Καρδίτσας
2. Προϊσταμένους Διευθύνσεων Δήμου
3. Προϊσταμένους Τμημάτων Δήμου
4. Πρόεδρο Δ.Κ Καρδίτσας