1

10η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16-09-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:45 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με δωρεάν παραχώρηση προς το Μορφωτικό Σύλλογο Καλλιθήρου της χρήσης αίθουσας του δημοτικού καταστήματος Τ.Κ Καλλιθήρου (εισ.:πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
(Απόφαση ΕΠΖ


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής του Μορφωτικού Συλλόγου Καλλιθήρου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, για το οποίο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μόνιμης στέγης – έδρας του συλλόγου.