1

09η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 19.04.2011, ημέρα M. Tρίτη και ώρα 15:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 183/2011)