09η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 07.06.2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου της πλίθινης αγοράς και λήψη σχετικής απόφασης υλοποίησής του. (εισηγητής:κ. Μπέλλης Βασίλειος).
(Απόφαση ΔΣ 231/2012)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μελέτης του έργου “Διαμόρφωση χώρων αναψυχής στην Δ.Ε Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας” και υποβολή Τ.Δ.Ε για ένταξη στην πρόσκληση “Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικιστικά κέντρα της Ε.Ε.Τ.Α Α.Ε στα πλαίσια του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2007-2013” (εισηγητής:αντιδήμαρχος κ. Μαρκινός Αθανάσιος)
(Απόφαση ΔΣ 238/2012)

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή σύμφωνης γνώμης για την έκδοση άδειας χρήσης νερού του επιφανειακού αρδευτικού δικτύου του Δήμου Καρδίτσας.(εισηγητής: αντιδήμαρχος κ. Μαρκινός Αθανάσιος)
(Απόφαση ΔΣ 232/2012)

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης (2/μηνης) χρονικής διάρκειας του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012. (εισηγητής: αντιδήμαρχος κ.Τσιούκης Λάμπρος).
(Απόφαση ΔΣ 233/2012)

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4071/2012 . (εισηγητής: αντιδήμαρχος κ. Τσιούκης Λάμπρος)
(Απόφαση ΔΣ 234/2012)

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού δημοτικών παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης (2/μηνης) χρονικής διάρκειας του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012 . (εισηγητής: κ. Τζέλλου).
(Απόφαση ΔΣ 235/2012)

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση και αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων στη πόλη της Καρδίτσας” (εισηγητής:κ. Ελευθερίου Βάιος)
(Απόφαση ΔΣ 236/2012)

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συνδρομής του Δήμου Καρδίτσας σε εφημερίδες – περιοδικά – internet για το έτος 2012. (εισηγητής:κ. Παπακυρίτσης Ιωάννης)
(Απόφαση ΔΣ 237/2012)


 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
(Απόφαση ΔΣ 229/2012)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή όρων ένταξης πράξης «Ανάπτυξη Βασικών Δικτύων στον οικισμό ΜΑΥΡΙΚΑ Καρδίτσας (οδοποιΐα – ηλεκτροφωτισμός)» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007-2013
(Απόφαση ΔΣ 230/2012)