1

06η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 19.03.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων έτους 2012 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση ΔΣ 94/2012)
 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι ο σχετικός διαγωνισμός απέβη άγονος και λόγω της έλλειψης καυσίμων υπάρχει κίνδυνος ακινητοποίησης του στόλου των απορριμματοφόρων, γεγονός, το οποίο θα έχει σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία.