02η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 28.02.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (εισηγητής: Νικ. Καραγιάννης)

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με θεσμοθέτηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εισηγητής: Νικ. Καραγιάννης)

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγχώνευση Νομικών Προσώπων και Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων (εισηγητής: Νικ. Καραγιάννης)

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα Νομικό Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 Ν. 3852/10 (εισηγητής: Νικ. Καραγιάννης)

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα Νομικό Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 Ν. 3852/10 (εισηγητής: Νικ. Καραγιάννης)

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή Τ.Δ.Ε για ένταξη στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 έργου με τίτλο: «Συντήρηση Προστασία, Προβολή Συλλογής Γιολδάση» (εισηγητής: Νικ. Καραγιάννης)

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καρδίτσας και Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για τη μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου και ορισμός εκπροσώπου για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης (εισηγήτρια: Αγ. Παππά – Τοπούζη)

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ –ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ» (εισηγητής:Β. Ελευθερίου)

9.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΞΥΝΟΝΕΡΙΟΥ” (εισηγητής:Β. Βελεσιώτης)

10.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρόσληψης δέκα (10) εργατών καθαριότητας, τριών (3) οδηγών απορριμματοφόρων, ενός (1) χειριστή γκρέιντερ και ενός (1) χειριστή JCB με σύμβαση χρονικής διάρκειας οκτώ (8)  μηνών (εισηγητής:Λ. Τσιούκης)

11.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρόσληψης 40 εργατών στο Τμήμα Πρασίνου, διάρκειας 2 μηνών (εισηγητής:Λ. Τσιούκης)

12.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον  καθορισμό αρδευτικής περιόδου έτους 2011 και  έγκριση πρόσληψης υδρονομέων (εισηγητής:Αθ. Μαρκινός)

13.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σε όσες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καρδίτσας δεν έχει επιβληθεί με ενιαίο συντελεστή 0.25% (εισηγητής:Στ. Παπαγεωργίου)

14.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων έτους 2011. (έχει προηγηθεί η διαδικασία 2 διεθνών διαγωνισμών  που  απέβησαν άκαρποι και αναζήτησης της αγοράς για  απευθείας ανάθεση με δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και στο επιμελητήριο Καρδίτσας) (εισηγητής:Ιω. Κατσαούνος)

15.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άνοιγμα 2 (δύο) λογαριασμών όψεως στην Εθνική (εισηγήτρια: Παν Φουρλάνη)

16.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ταμειακού υπολοίπου Δήμων και Νομικών Προσώπων που συνενώθηκαν στο Δήμο Καρδίτσας και ορισμό εκπροσώπου για την παραλαβή του υπολοίπου των λογαριασμών όψεως των Ο.Τ.Α. καθώς και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. (εισηγήτρια: Παν Φουρλάνη)

17.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στο Σύνδεσμο Ύδρευσης (εισηγητής: Νικ. Καραγιάννης)

18.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ στο Ενιαίο Κ.Ε.Κ Αυτοδιοίκησης Ν. Καρδίτσας Α.Ε (εισηγητής: Νικ. Καραγιάννης)

19.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στο Δ.Σ του Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Θεσσαλίας (εισηγητής: Νικ. Καραγιάννης)

20.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας για τη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ Αμφικτυονία (εισηγητής: Νικ. Καραγιάννης)

21.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  έγκριση προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Βαλταδώρου, οικονομικού έτους 2011 (εισηγητής:Ιω. Κατσαούνος)

22.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” (εισηγητής:Β. Ελευθερίου)

23.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ΟΔΟΠΟΙΪΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ” (εισηγητής:Β. Ελευθερίου)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κανονιστικής απόφασης που αφορά οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης στο ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ, στους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ.(εισηγητής:Β. Ελευθερίου)

25.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κανονιστικής απόφασης που αφορά οριοθέτηση δύο επιπλέον θέσεων στάθμευσης στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΡΟΝ» (εισηγητής:Β. Ελευθερίου)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της κ. Πλούμπη Βασιλικής για χορήγηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Β. Τζέλλα (εισηγητής:Β. Ελευθερίου)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή αποζημίωσης επικειμένων  λόγω ρυμοτομίας (Τζέλλου Φωτ. – Τζέλλου Χρ.) (εισηγητής:Γ. Ζαρακότας)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή αποζημίωσης επικειμένων  λόγω ρυμοτομίας (Κωτούλα Καλλιόπη, Κωτούλας Βασίλειος- Στέφανος- Χριστόφορος).(εισηγητής:Γ. Ζαρακότας)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας (Σίσκου – Μπουγουλιά Γιαννούλα).(εισηγητής:Γ. Ζαρακότας)

30.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας (Σπανός Κων/νος)(εισηγητής:Γ. Ζαρακότας)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας (Παπαναστασίου Ευαγγελία)(εισηγητής:Γ. Ζαρακότας)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας (Χάρμπα Άννα)(εισηγητής:Γ. Ζαρακότας)

33.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας (Μαρκούτη Γραμματία)(εισηγητής:Γ. Ζαρακότας)

34.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας (Καλκατζής Κων/νος)(εισηγητής:Γ. Ζαρακότας)

35.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας (Βελεσιώτου Καικιλία)(εισηγητής:Γ. Ζαρακότας)

36.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με α) επιστροφή ποσού 4946,40 € στον  κ.  Μηλαρά Βασίλειο που αφορά εισφορά σε χρήμα λόγω κύρωσης πράξης εφαρμογής και β) επαναβεβαίωση ποσού 6442,80 € σε βάρος του ίδιου δημότη, λόγω κύρωσης  Διορθωτικής Πράξης εφαρμογής (εισηγητής:Γ. Ζαρακότας)

37.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  επιστροφή ποσού 1318,84 € στην κ. Στρογγύλη Ευδοκία  που αφορά εισφορά σε χρήμα λόγω κύρωσης Διορθωτικής Πράξης εφαρμογής (εισηγητής:Γ. Ζαρακότας)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξέταση ένστασης της εκκλησιαστικής επιτροπής Αγίου Μηνά για τη θέση Ναού στη μελέτη θυλάκων Αγίου Μηνά (εισηγητής:Σπ. Κουτσάφτης).

39.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 1053 περιοχής Ζαχαριωτών (Στεργιόπουλος Παν.)(εισηγητής:Β. Ανυφαντής)

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 484/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του σχεδίου πόλης στα ΟΤ 874 & 876 (Κολοβός Γεώργιος & Γιαννούλα) (εισηγητής:Β. Ανυφαντής)

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποκατάσταση ιδιοκτητών από επεκτάσεις Αγ. Νικολάου και επέκταση Καμινάδων σε τμήμα Δημοτικής Τράπεζας γης της επέκτασης θύλακας Ζαχαριώτες (εισηγητής:Σπ. Κουτσάφτης).

42.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης του υπ’αριθμ. Ι 8 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς  (εισηγητής:Αν. Καρράς).

43.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Δημάρχου (εισηγητής:Δημ. Μπαζάνης)

44.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  έγκριση προμελέτης που αφορά τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης για την κατασκευή μικρής κτιριακής εγκατάστασης στο πεδίο προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών στην Τοπική Κοινότητα Μυρίνης (εισηγήτρια: Νατ. Τζέλλου)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση οικονομικής υποστήριξης του Πανελληνίου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.